U tijeku je e- savjetovanje za Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. godine do 2026. godine. Do kraja godine očekuje se Poziv za natječaj za navedenu mjeru. Donosimo promjene koje donosi ovaj natječaj.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, Republika Hrvatska je ispod prosjeka Europske unije po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina.

Usitnjene parcele u Međimurju

 Postupcima komasacije namjerava se smanjiti broj zemljišnih parcela po jednom vlasniku/korisniku. Također, povećat će se površina pojedine parcele.

Komasacija ne doprinosi samo boljim ekonomskim učincima već utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima. To u konačnici dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora.

Pripremne aktivnosti

Dio pripremnih aktivnosti proveden je u 2021. godini. Tada je upućen poziv prema JLP(R)S za iskaz interesa za provedbu komasacije. Tako započinju aktivnosti na pripremi informativne kampanje, aktivnosti koje se odnose na odabir područja na kojima će se provoditi projekti, odnosno započete su pripremne aktivnosti za izradu idejnih rješenja. Uključena su i druga tijela državne uprave u čijem su djelokrugu propisi i postupanja koja će imati utjecaj na trajanje dijela postupka komasacije (Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave u dijelu poslova koji obuhvaćaju izmjeru, upise u katastar i zemljišne knjige i sl.)

Ministarstvo poljoprivrede predstavlja nadležno tijelo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe ovoga Programa. Putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanje, u razdoblju od 30. rujna do 8. listopada 2022. godine provelo javno savjetovanje za koje će izvješće biti dostupno 15. studenog 2022. godine u svezi Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. godine do 2026. godine, koji je dostupan putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21837

Pravna osnova

Na temelju članka 5. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine, br. 46/22.) uspostavljen je pravni temelj za donošenje programa komasacije poljoprivrednog zemljišta kao akt planiranja provođenja komasacije na okvirnoj površini zemljišta za predviđeno razdoblje i u skladu s planiranim financijskim sredstvima.

Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta utvrđuju se izvori financiranja, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava. Zatim okvirna površina zemljišta na kojoj je moguće provesti komasaciju uz dostupna financijska sredstva, razdoblje za provedbu komasacije u skladu s navedenim podacima, pravila i mjere za provedbu programa kao i mjerila za odabir određenog područja radi ispunjenja važećeg programa, te uvjeti, kriteriji i način korištenja financijskih sredstava (alokacija).

Koji su su izvori financiranja?

Izvori financiranja su:

 1. Općenito – financijska sredstva za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području se mogu osigurati:
 2. iz fondova Europske unije
 3. u državnom proračunu Republike Hrvatske
 4. iz sredstava donacija
 5. iz sredstava drugih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba te
 6. iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 7. Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine utvrđena su određena sredstva za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta u određenom razdoblju, a osigurana su u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti  2021. – 2026 kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“, i to:
 8. iz Mehanizma za oporavak i otpornost (fond Europske unije) te
 9. iz nacionalnih sredstava (državni proračun).

Dostupna financijska sredstva

 1. Za provedbu reformske mjere C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu ovoga Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR).
 2. Za provedbu ovoga Programa planirana su sredstva:
  1. iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznos od 250.000.000 kuna (33.180.702 EUR)
  1. iz nacionalnih sredstava iznos od 50.000.000 kuna (6.636.140 EUR).

Raspoloživa financijska sredstva

 1. Za provedbu ovoga Programa, u skladu sa Zakonom o komasaciji, sredstva su planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, broj 140/21.).
 2. Sredstva za potrebe provedbe komasacije planirana prema ovom Programu uključuju i uspostavljanje i vođenje informacijskog sustava komasacije, u iznosu od 2.000.000 kuna (265.446 EUR).
 3. Potrebna sredstva za provedbu ovoga Programa za 2025. i 2026. godinu Ministarstvo poljoprivrede će planirati prilikom izrade državnog proračuna u okviru limita svoga razdjela:
  1. iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost te
  1. iz nacionalnih sredstava.

Površina zemljišta za komasaciju

Uz dostupna financijska sredstva za komasaciju, okvirna površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije iznosi najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Međutim, ako ne bude dostatno sredstava za ukupni obuhvat svih radova, sredstva će se za tu namjenu osigurati iz drugih izvora financiranja.

 

Razdoblje za provedbu komasacije

Sukladno Programu planirano razdoblje za provedbu komasacije je od 2022. do 2026. godine. S tim da će se postupak komasacije provoditi u nekoliko glavnih faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju.

Uvjeti, kriteriji i način korištenja financijskih sredstava

U razdoblju od 2022. do 2026. godine financijska sredstva za provedbu komasacije, koristit će se u skladu s ovim Programom. Dodatni uvjeti i kriteriji biti će definirani javnim pozivom za odabir područja. Dostupna financijska sredstva osigurana koristit će se za troškove komasacije (usluge i radove planiranja, pokretanja i provođenja komasacije) na komasacijskim područjima odabranima po javnom pozivu. Njih će u postupku javne nabave ugovoriti Ministarstvo poljoprivrede za sva odabrana područja komasacije.

Prioritet za korištenje financijskih sredstava

Za korištenje sredstava iz ovoga Programa utvrđuju se kao prioritet područja komasacije na kojima su pokrenuti komasacijski postupci koji nisu završeni, kada je postupak komasacije započet po odredbama Zakona o komasaciji (Narodne novine, br. 10/79., 21/84. i 5/87.), ako dokumentacija postupka zbog proteka vremena ili Domovinskog rata nije dostupna, te ako su tehnički odnosno građevinski radovi komasacije na okrupnjivanju zemljišta i formiranju novih čestica zemljišta izvršeni ili su u završnoj fazi izvršenja.

Provedba programa

Akcijskim planom za provedbu investicije C1.5. R2-I1 Komasacija poljoprivrednog zemljišta, kojeg donosi Ministarstvo poljoprivrede, definiraju se aktivnosti i dinamika njihove provedbe u postupku komasacije. Nakon određivanja komasacijskih područja i komasacijske gromade, izradit će se planovi komasacije. U njima će biti vidljiva nova preraspodjela zemljišta, preraspodjela pojedinih parcela, preraspodjela i formiranje novih zajedničkih/javnih površina.

Provedba javnog poziva

Uvjeti i način provedbe Programa utvrđeni su Zakonom o komasaciji te Pravilnikom koji uređuje postupak i mjerila za objavu javnog poziva. Također i mjerila za odabir određenog područja prema javnom pozivu radi ispunjenja Programa i javnim pozivom pravno su obvezujući. Naime, javnim pozivom detaljno se propisati način podnošenja zahtjeva, rokovi, uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva. Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije prema ovom Programu otvoren je do dostizanja površine za komasaciju, ali najdulje do 31. prosinca 2023., time da je za prijavitelje za prioritetna područja rok za prijavu najdulje 8 mjeseci od objave javnog poziva uz napomenu da se javni poziv objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi Javnog poziva za provedbu komasacije

U okviru ovoga Programa, prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi su oni koje prate mjere komasaciju propisanu Zakonom o komasaciji, javnim pozivom i aktom Ministarstva poljoprivrede o odabiru područja komasacije.

U okviru postupaka komasacije, financirat će se stručni poslovi utvrđivanja stanja prije komasacije, stručni geodetski poslovi, analiza stanja i funkcionalnosti postojećih vodotokova i kanalske mreže, analiza stanja i funkcionalnosti postojećeg drenažnog sustava, analiza potrebe za navodnjavanjem ako se utvrdi potreba, analiza potrebe za izgradnjom poljskih puteva, procjena zemljišta na području provedbe komasacije, kao i izvođenje drugih stručnih poslova u okviru postupaka komasacije.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakGospodarski list u berbi jabuke, uz dobru volju i bez muke!
Sljedeći članakNajbolji ovogodišnji orači u Hrvatskoj
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.