Novi Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Narodne novine, broj 27/22), u primjeni je od 5. ožujka 2022. Donosi novosti i novu mjeru unutar jedinstvenog zahtjeva za potporu koji treba dostaviti do 16. svibnja ove godine.

Navedenim Pravilnikom za 2022. g. propisuje se nadzor površina; zatim podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz programa izravnih plaćanja, mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna, uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore za iznimno osjetljive sektore te IAKS mjera ruralnog razvoja predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. g.

Detaljni uvjeti

Također se navedenim Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje osnovnog plaćanja; zatim za dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi; prijenos prava na plaćanja; plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja; plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike; također i državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore za iznimno osjetljive sektore:

a) duhan

b) mliječne krave

c) rasplodne krmače

d) maslinovo ulje

e) očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Plaćanja za iznimno osjetljive sektore izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja; utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača; utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

Sustav za nadzor površina je postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus; tamo monitoring kao element IAKS-a identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine i prati provođenje uvjeta prihvatljivosti za mjere.

Minimalna površina 0,05 ha

Osnovna svrha monitoringa su rana upozorenja vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih ovim Pravilnikom; podaci monitoringa mogu se, između ostalog, koristiti i za:

– ažuriranje ARKOD sustava. ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta; ona je u korištenju samo jednog poljoprivrednika; klasificira se s obzirom na vrstu uporabe zemljišta. Međutim, što se tiče minimalne površina ARKOD parcele za koju se može podnijeti jedinstveni zahtjev za potporu, on ne može biti manji od 0,05 hektara.

Jedinstveni zahtjev

Što se tiče obrasca jedinstvenog zahtjeva za potporu on obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje)

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu za:

7. mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. Zakona

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

Mjera 14 Dobrobit životinja:

Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev od 8. ožujka do 16. svibnja 2022. g., te elektronički popunjen i ispisan korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika; s time da korisnik može jedinstveni zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

Izmjene i dopune do 31. svibnja

Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije do 31. svibnja 2022. g. I to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 10. lipnja 2022.; u tom se slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja, dok se kod podnošenja zahtjeva za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja u roku za zakašnjele zahtjeve obračunava smanjenje po danu kašnjenja u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014.

Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

– mladi poljoprivrednici

– novi poljoprivrednici koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2020. godine

–poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima; također i poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja

–poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

Mladi i novi poljoprivrednici

Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike; s time da oni koji za 2022. g. podnose zahtjev za osnovno plaćanje, a koji uključuje zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve, ukoliko ne žele dobiti prava iz nacionalne rezerve u 2022. g., utoliko trebaju nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2022. g. dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2021. g.

Prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske; osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem; tamo se prava na plaćanja mogu prenositi tijekom cijele godine koji se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 7. ožujka do 10. lipnja 2022. g.

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se ako:

  • nositelj nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje
  • nositelj prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje
  • nositelju je gospodarstvo koje podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike prvo u kojem je nositelj

Plaćanje za mlade poljoprivrednike odobrava se korisniku za razdoblje od pet godina. Ono započinje od prvog podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, pod uvjetom da je zahtjev podnesen unutar razdoblja od pet godina nakon što je nositelj osnovao poljoprivredno gospodarstvo.

Korisnik koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2022. g.; dužan je do 31. prosinca 2022. g. dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju; to ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, plaćanje za mladog poljoprivrednika u 2022. g. može ostvariti korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

Proizvodno vezana potpora dodjeljuje se korisnicima za: krave u proizvodnji mlijeka; tov junadi; krave dojilje; ovce i koze; povrće; voće; šećernu repu; krmne proteinske usjeve.

Kod proizvodno vezana potpora za životinje, u slučaju zakašnjelih obavijesti o premještanjima životinja prije razdoblja obveznog držanja, životinja je i dalje prihvatljiva za mjeru u dotičnoj godini zahtjeva; međutim, primjenjuje se administrativna kazna za kršenje višestruke sukladnosti.

Program za male poljoprivrednike

U navedenom programu sudjeluju poljoprivrednici koji su ušli u program 2015. g.; gdje mali poljoprivrednici mogu ostvariti plaćanje u maksimalnom iznosu do 657 eura u kunskoj protuvrijednosti, s time da oni mogu izaći iz Programa najkasnije do 15. listopada 2022. g.

Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (PUS)

Unutar Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene uvedena je operacija 10.1.17 – Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama.

 class=

 Za navedenu operaciju uvjeti prihvatljivosti su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica:

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PUS na listu A i prijavljuju površine na listu B

3. korisnik je preuzeo obvezu dvogodišnjeg razdoblja, osim korisnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva.

Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev; s tim da u slučaju promijenjenih okolnosti Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakInovacije u poljoprivredi u novom programskom razdoblju
Sljedeći članakEkološka proizvodnja i zdrav život nemaju alternativu!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.