Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske provelo je e-savjetovanje u svezi nacrta natječaja za provedbu mjere 4.1.; Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, odnosno ulaganja u sektor mliječnog govedarstva radi savjetovanja s zainteresiranom javnosti. Očekuje se raspisivanje natječaja za ove dvije podmjere, pa donosimo najbitnije informacije.

Navedene podmjere za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava potpore provode se sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Detaljne informacije o navedenom će biti dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede; Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Svrha Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Osim njih i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije);

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine više od  250.000 EUR SO);

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

– do 2.000.000 EUR;

–  do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti. Intenzitet javne potpore iznosi 50 %; Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik;
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima;
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Nadalje, u prethodno navedenom slučaju, za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

– ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika; mora početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede;

– ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Svrha natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima. Njima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EU; korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga; korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata). Pri tome vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća. I to u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR. Nju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi 50 %  na način da Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Kao i u prethodnoj podmjeri i ovdje će se intenzitet potpore moći uvećati i do 20%. I to u istim slučajevima odnosno uvjetima. Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

  • pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.);
  • zajednički projekti.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a; s time da je dužan kako bi podnio navedeni zahtjev biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za navedeni Natječaj.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“; nju je korisnik dužan ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u APPRRR.

 class=
Gradnja štale
Prethodni članakJesu li potpore dobar motiv za ostanak u poljoprivredi?
Sljedeći članakPrecizno prskanje – u kojem pravcu ide razvoj?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.