Početkom veljače kreće jača potražnja za radnicima u poljoprivredi. Na zavodu za zapošljavanje trenutno je u oglasima 19 tisuća slobodnih radnih mjesta, a gužve su i na MUP-ovim odjelima za strance, gdje je tijekom siječnja primljeno oko 4500 zahtjeva za izdavanje radnih dozvola za strance. Stoga donosimo prikaz Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (NN br. 28/2019). O sezonskom radu u poljoprivredi pisat ćemo i u narednim brojevima Gospodarskog lista.

Svaki pojedini ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi

2) dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi

3) naziv, OIB i sjedište poslodavca

4) dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

5) evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon

6) naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi i

7) naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.

Također napominjemo da je objavljena Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu (Narodne novine, br. 129/2019.) koja je na snazi od 1. siječnja 2020. godine. Istom je određeno da najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2020. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 93,25 kuna.

Međutim, poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu, s tim da je sezonski radnik za vrijeme rada obvezan kod sebe posjedovati ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi. Također se samom predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (lijepljenjem), smatra da su sezonski radnik u poljoprivredi i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi

Navedeni ugovor popunjava se na papirnatom Obrascu USP-1 koji je ukoričen u tvrđe korice u kojima se nalazi šesnaest listova, odnosno trideset i dvije stranice, od kojih je 30 unutarnjih stranica istoga sadržaja, a navedeni obrazac može se kupiti u »Narodnim novinama«. Međutim, ako dođe do gubitka Obrasca USP-1 ili u toj mjeri oštećen da se u njemu upisani podaci više ne mogu čitati, za tekuću kalendarsku godinu može se sklopiti ugovor na drugom takvom Obrascu, a sezonski radnik u poljoprivredi dužan je prilikom dostave podataka o sezonskom radu, nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatke iz drugog ugovora.

Na prednjoj strani korica Obrasca USP-1 otisnut je tekst »UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI«, dok je na prvoj stranici Obrasca USP-1 otisnut tekst »Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi za ______ godinu«, a ispod toga teksta otisnute su četiri crte na koje sezonski radnik u poljoprivredi upisuje podatke o sadržaju Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Također je potrebno da svaki poslodavac na unutarnjih 30 stranica Obrasca USP-1, nakon što je iste dogovorio sa sezonskim radnikom u poljoprivredi, a prije početka rada, za svaki redoviti radni dan upisuje podatke (dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi, naziv, OIB i sjedište poslodavca, dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi, time da sezonski radnik u poljoprivredi, nakon preuzimanja od poslodavca, evidentira (naljepljuje) vrijednosni kupon.

Ujedno su na zadnjoj stranici Obrasca USP-1 otisnuti podaci o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi, najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi tijekom kalendarske godine. Poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

Prethodni članak“Vapneni dušik” – za zdravije biljke i kvalitetnije plodove
Sljedeći članakEkonomske prednosti i nedostaci višegodišnjih nasada
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.