Tradicija udruživanja uzgajivača stoke u uzgojna udruženja u Hrvatskoj duža je od stoljeća. Svrha udruživanja uzgajivača u uzgojna udruženja je ostvarivanje zajedničkih interesa koji su se kroz vremena mijenjali, no u osnovi uvijek je to unaprjeđenje genetičkog i dohodovnog uzgoja stoke.

Članovi Saveza uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba, uspješno je udruženje u stočarstvu. Trenutno broje 136 članova proizvođača, koji imaju ukupno oko 3.200 krava, 5.000 tovne junadi, 1.000 rasplodnog ženskog podmlatka i oko 1.250 teladi. Najaktivnija su organizacija – članica Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda HUSim na čijem je čelu (baš kao i čelu ZG SIM), predsjednik Damir Horvatić.
 class=

U lipnju je Vlada RH donijela Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu. Slijedom tog Programa u Narodnim novinama broj 91/2020, objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu, a koji se primjenjuje počevši od 13. kolovoza 2020. godine.

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja je u iznosu od 1.900.000,00 kuna. Udruge koje su članice saveza udruga nemaju pravo samostalno ostvarivati financijsku potporu iz ovog Programa. Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz ovaj Program iznosi do 90 %, a najviše: −do 90.000,00 kuna za udruge−do 300.000,00 kuna za saveze udruga.

Prihvatljivi troškovi

Sukladno mjerama koje su propisane odredbama ovog Pravilnika, prihvatljivi troškovi po mjerama (mjere a – d) su:

– Mjera (a) Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga:

1) plaće djelatnika uzgojnih udruženja koji rade na poslovima vođenja matične knjige ostvarene temeljem ugovora o radu (puno i nepuno radno vrijeme) u bruto iznosu

2) trošak ustrojavanja i vođenje matičnih knjiga (informatička oprema; računalni programi i aplikacije za različite platforme, održavanje računalne opreme; licence za računalne programe i aplikacije, čitači transpondera-mikročipova)

3) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza pri uspostavi sustava provjere podrijetla (testiranje roditeljstva – DNK test) jedinki na molekularnoj razini (registracija DNK tipa) u svrhu osiguranja vjerodostojnosti podrijetla potomaka

4) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza u sustavu provjere podrijetla (testiranje roditeljstva – DNK test) u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta jedinki koje se upisuju u matične knjige, a roditelji imaju provedenu registraciju DNK tipa ili testirano roditeljstvo DNK testom

5) trošak nabave uredske opreme (uredski namještaj: stolovi, ormari, police, stolice, ladičar, stolne lampe; telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, projektor, projekcijsko platno, fotoaparat, kamera, stroj za uvezivanje, uređaj za laminiranje i ploča za pisanje)

6) trošak nabave uredskog potrošnog materijala (papir, toneri, kuverte, uređaj za klamanje i ostali sitni potrošni uredski materijal)

7) troškovi uredskog poslovanja (troškovi najma prostora ureda te režijski troškovi: struja, voda, plin, komunalni troškovi, troškovi poštarine, telefon, internet).

Mjera (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka:

1) nabava potrebne opreme koju će uzgojna udruženja koristiti za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom

2) provedba uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom, genetsko vrednovanje, provođenje postupaka testiranja i ispitivanja proizvodnih osobina u svrhu procjene uzgojne vrijednosti životinje i unaprjeđenja uzgoja

3) implementacija i razvoj testova i procjena uzgojne vrijednosti, uključujući stvaranje računalnih rješenja za prikupljanje i obradu podataka u skladu s provedbom uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom.

Mjera (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače:

1) izrada i održavanje internetskih stranica uzgojnih udruženja

2) najam prostora i opreme

3) troškovi pozvanog predavača stručnjaka (putni trošak, smještaja i naknada za predavanje u bruto iznosu)

4) publiciranje stručne literature (knjiga, zbornika, časopisa, informativnih brošura i letaka) kojima se unaprjeđuje provedba uzgojnog programa od strane uzgojnog udruženja.

Mjera (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

1) troškovi smještaja, putovanja i kotizacija nastalih sudjelovanjem u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija koje okupljaju institucije koje provode aktivnosti iz uzgoja stoke i skupova na kojima je stručna tematika iz područja uzgoja stoke.

Praćenje sufinanciranja

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo praćenja načina provedbe Programa te preispitivanje financija i troškova, uključujući i slanje određenih upitnika u bilo koje vrijeme trajanja Ugovora o sufinanciranju ili nakon realizacije prijavljenog programa, time da je korisnik sredstava obavezan Ministarstvu omogućiti uvid u tijek realizacije mjera Programa tijekom svih mjeseci trajanja Ugovora o sufinanciranju i uvid u pripadajuću dokumentaciju.

Korisnik je dužan dostaviti službeno ovjereni izvještaj o utrošku sredstava Programa za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora tj. roka od 12 mjeseci na koji je sklopljen ugovor o sufinanciranju.

Naime, financijska sredstva koja su prikazana u izvještaju kao prihvatljivi troškovi moraju obuhvaćati iznos sredstava samofinanciranja od najmanje 10%, time da je uz izvještaj korisnik dužan priložiti jasno čitljive preslike računa i dokaze o izvršenim transakcijama nastalih u razdoblju od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Međutim, plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka rokova definiranih Ugovorom o sufinanciranju smatraju se neprihvatljivim i ne uzimaju se u obzir pri opravdavanju ugovorenih sredstava sufinanciranja.

Povrat potpore

U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja. Nadalje, ako korisnik ne utroši sva ugovorena sredstva sufinanciranja, dužan je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava sufinanciranja i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava. Međutim, ukoliko korisnik nakon zaprimanja Odluke o povratu sredstava ne izvrši povrat u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva, iznos sredstava za povrat uvećava se za iznos zakonske zatezne kamate.

 Na Odluku o sufinanciranju koja obuhvaća pojedinačne pisane Obavijesti o dodijeli odobrenog iznosa ili o odbijanju zahtjeva za sufinanciranje, korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede i to u roku od osam dana od dana dostave navedene Odluke, time da se prigovor podnosi isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Prethodni članakVaraždinski klipič 27. hrvatski proizvod zaštićenog naziva
Sljedeći članakOdržan Fendt Camp 2020, predstavljeni novi strojevi
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.