Sve do 2015. mjera 10. iz Programa ruralnog razvoja („Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“) nije se provodila u našoj zemlji, a od 2018. unutar ove mjere potpore poljoprivrednim gospodarstvima uključeni su novi tipovi operacija, među kojima ističemo „Metodu konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“.

Tijekom protekle dvije sezone više je proizvođača voća (osobito jabuke) primijenilo ovu metodu u svojim nasadima s različitim iskustvima (pozitivnim i negativnim). Konfuzija ili zbunjivanje štetnika je važna biotehnička mjera kojom značajno smanjujemo upotrebu kemijskih insekticida u voćnim nasadima, a ovom prilikom prikazujemo praktična iskustva iz Međimurja.

Najznačajniji štetnik jabuke

Jabučni savijač (Cydia pomonella) je najznačajniji tehnološki štetnik jabuke i kruške, a može se razvijati na drugim voćnim vrstama (kruška, orah, marelica, kesten) i šumskom drveću (bukva, hrast). Ako se ne provode mjere zaštite jabučni savijač u formi crvljivosti plodova uništi 30 % do 50 % očekivanog uroda, a pojedinih sezona štete mogu biti veće od 80 %. Ovisno o sustavima uzgoja osjetljivih voćnih vrsta i vremenskim prilikama jabučni savijač godišnje razvija jednu do četiri generacije te danas predstavlja jednu od najprilagodljivijih i opće raširenih neželjenih vrsta u proizvodnji jabuke. Suvremena proizvodnja jabuke tolerira štete do 1 %, ali proizvođači nastoje smanjiti gubitke ispod 0,5 %. Pritom se 70 % od ukupne godišnje potrošnje insekticida usmjerava za suzbijanje jabučnog savijača. Njihova učestala primjena negativno utječe na prirodne neprijatelje, okoliš i ljudsko zdravlje te se razvijaju otporne populacije štetnika na insekticide.

 class=
Štete na plodu od gusjenice jabučnog savijača

U svjetskim je razmjerima vrlo raširena metoda konfuzije ili zbunjivanja mužjaka leptira savijača koja se prakticira na približno 160.000 hektara jabuka. Pritom se pred početak leta jabučnog savijača u nasade jednom godišnje postavlja najčešće 300 do 1.000 feromonskih dipenzora na jedinicu površine (ha), od kojih svaki sadrži sintetizirani seksualni miris ženke (Codlemone) u količini 130-270 mg. Distribucija velikog broja feromona nanijetih na plastične tvari zbunjuje mužjake leptira koji pritom ne mogu pronaći ženke, pa nema odlaganja oplođenih jaja. Unatoč mnogobrojnim prednostima primjene, rezultati djelotvornosti metode konfuzije su ograničeni u uvjetima vrlo visoke populacije jabučnog savijača i provedbi na manjim površinama. Prva istraživanja provedena u Međimurju primjenom metode konfuzije pri suzbijanju jabučnog savijača tijekom 1999. i 2000. (RAK 3)te 2003. godine(Isomate C Plus) su potvrdila ograničeni uspjeh u ovisnosti o pojavi drugih tehnoloških štetnika plodova jabuke (npr. savijači kožice ploda, breskvin savijač, kukuruzni moljac), tehnoloških karakteristika nasada, vremenskih uvjeta, prostorne izolacije i provedenih dodatnih mjera usmjerene zaštite.

Uvjeti za uspješnu primjenu

Nužno pratiti i ostale štetnike

 …

Cijeli članak pročitajte u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 3/2020

Prethodni članakZaštita pšenice i ječma od bolesti i korova
Sljedeći članakRezidba vinove loze
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.