Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavlja poslove inspekcija u poljoprivredi, a Inspekcije u poljoprivredi su poljoprivredna inspekcija, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane.

Tekst zakona podijeljen je u sljedeće glave: Glava I. Opće odredbe (članak 1.-4.), Glava II. Područje inspekcijskog nadzora (članak 5.-10.), Glava III. Ustrojstvo (članak 11.-27.) Glava Prekršajne odredbe sastoji se samo od članka 28., a Glava Prijelazne i završne odredbe ima samo tri članka (članak 29.- 31.).

Pretpostavlja se da je tijekom pisanja Zakona došlo do nenamjerne nomotehničke greške, zbog toga jer Glava IV (Prekršajne odredbe) i Glava V (Prijelazne i završne odredbe) nisu obilježene kao samostalne glave, što je suprotno važećoj nomotehničkoj praksi. 

Inspekcijski poslovi

U Glavi I. (Opće odredbe, članak 1.-4.) definiraju se osnovni pojmovi vezani za inspekcije u poljoprivredi, pa je tako člankom 1. propisano da se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora, te druga pitanja važna za rad inspekcija u poljoprivredi.Članak 2. propisuje značenje pojedinih pojmova unutar zakona, tako da u smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
inspekcijski nadzor obuhvaća provođenje nadzora temeljenih na odredbama Zakona o sustavu državne uprave i sukladno s odredbama posebnih propisa u nadležnosti inspekcija u poljoprivredi,
službena kontrola je svaki oblik kontrole koja se provodi sukladno članku 2. točki 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2007. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004),
kontrola tržišnih standarda je provjera usklađenosti poljoprivrednih i prehrambenihproizvoda s propisanim tržišnim standardima i certificiranje na zahtjev stranke u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom.

Članak 3. propisuje stvarnu nadležnost Inspekcija u poljoprivredi, odnosno da Inspekcije u poljoprivredi u okviru svojeg djelokruga obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa, te propisa Europske unije kojima se ure đuje područje poljoprivrede i hrane i to poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti u poljoprivredi, mjera poljoprivredne politike i potpora, uređ enja tržišta poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednog zemljišta, gnojiva i poboljšivača tla, te kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, kakvoće i označivanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište.

U nadležnost Inspekcije ulazi i nadzor kakvoće i stavljanja u promet genetski modificiranog (u daljnjem tekstu: GM) sjemena i sadnog materijala poljoprivredne proizvodnje, duhana, konoplje i maka, ekološke proizvodnje i označivanja
ekoloških proizvoda,
• integrirane poljoprivredne proizvodnje, zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti
• kvalitete hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo, GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja
• rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja
• proizvodnje i kakvoće grožđa te proizvodnje, kakvoće i označivanja vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića kao i uvjeta propisanih za proizvode koji nose oznaku izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Gdje se sve provodi nadzor?

""Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se nad registriranim i neregistriranim objektima: poljoprivrednim zemljištem, objektima na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, objektima za doradu sjemena, skladištima i prodavaonicama sjemena, sadnog materijala i mineralnih gnojiva, poljoprivrednim ljekarnama i skladištima sredstava za zaštitu bilja, na površinama i objektima gdje se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja, objektima za proizvodnju uzgojno valjanih životinja, objektima za proizvodnju hrane za životinje i proizvoda životinjskog podrijetla, objektima za proizvodnju, preradu i skladištenje hrane i hrane za životinje, objektima za proizvodnju, skladištenje, promet i preradu grožđa za vino, objektima za proizvodnju, skladištenje i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, objektima za proizvodnju i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina i pića te drugim objektima u području nadležnosti. Člankom 4. propisano je da Inspektori inspekcija u poljoprivredi sukladno s ovlastima po ovom Zakonu i posebnim propisima obavljaju upravne i stručne poslove u okviru područja nadležnosti provodeći neposredan uvid u sve akte poslovanja, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba (nadziranih subjekata). U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori inspekcija u poljoprivredi primjenjujući razne kontrolne metode i tehnike (promatranje, provjera, nadgledanje, uzimanje uzoraka i drugo) utvrđuju činjenice i nepravilnosti temeljem kojih poduzimaju zakonom propisane upravne, prekršajne, kaznene i druge propisane mjere. Sukladno s ovlastima po posebnim propisima inspektori inspekcija u poljoprivredi provode inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih tijela na koja su prenesene određene javne ovlasti kontrole.

Napominjemo da Inspekcije u poljoprivredi obavljaju inspekcijske poslove prema Godišnjem planu rada i aktivnosti, prijavama, predstavkama fizičkih i pravnih osoba, traženjima Ministarstva i drugih državnih tijela, kao i po vlastitoj inicijativi inspektora kada je to potrebno, a kada je to odre đeno posebnim propisom, inspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove službenih kontrola, odnosno inspekcijskog nadzora i nad provedbom propisa u drugim područjima te sudjeluju u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijama.

Područje rada poljoprivredne inspekcije

""Glava II. (Područje inspekcijskog nadzora, članak 5.-10.) sadrži odredbe kojima se pobliže definiraju područja rada pojedinih inspekcija, pa je tako odredbom članka 5. propisano područje rada poljoprivredne inspekcije. Poljoprivredna inspekcija nadležna je za obavljanje poljoprivredne i dopunskih djelatnosti u poljoprivredi, provedbe mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, održavanje, zaštitu, korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, provođenje Gospodarskog programa koji je sastavni dio ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, neovlašteni ulazak u posjed i korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, kakvoći, označivanju i prometu gnojiva i poboljšivača tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla, uz uzimanje uzoraka, kakvoću, označivanje
i stavljanje na tržište gnojiva s oznakom EZ, kakvoću, promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja, te sprečavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja, bilja i sastavnice okoliša uz uzimanje uzoraka.

U nadležnosti Poljoprivredne inspekcije su i kontrola provođ enja mjera trgovine s trećim zemljama, pravila tržišnog natjecanja, kontrola provo đenja posebnih odredbi za pojedine sektore, osim pravila i mjera u sektoru vina.

Nadalje, Poljoprivredna je inspekcija nadležna i za kakvoću i označivanje sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište uz uzimanje uzoraka, uređenost odnosa u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda uz uzimanje uzoraka, integriranu poljoprivrednu proizvodnju, područja uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja, mjera tržnih intervencija, osim posebnih pomoći u sektoru pčelarstva, tržišnih standarda za voće i povrće, banane, živo bilje i cvijeće, te sustava certifikacije u sektoru hmelja, pravila o proizvođačkim organizacijama i grupama, međugranskim (međustrukovnim, interprofesionalnim) organizacijama i operatorima na tržištu. Poljoprivredna inspekcija nadležna je i za kontrolu mjera informiranja i promocije, financiranja zajedničke poljoprivredne politike, kontrole transakcija koju provode države članice u svezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora, mjere javnih intervencija i privatnog skladištenja, mjera posebnih interventnih mjera, sustava ograničavanja proizvodnje, sustava potpora za preradu određenih proizvoda, naknade za proizvodnju određenih proizvoda i potpora uređenih za određene sektore proizvodnje, mjere prikupljanja podataka i izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda. Uz sve prethodno navedena, Poljoprivredna inspekcija nadležna je i za nadzor iz drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspektora, dijela područja kojim je uređena kakvoća, zdravstvena ispravnost i higijena/sigurnost hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti uz uzimanje uzoraka. dijela područja kojim su uređeni genetski modificirani organizmi u poljoprivredi uz uzimanje uzoraka, dijela područja kojim je uređen uzgoj biljaka za dobivanje opojnih droga, obavljanja registrirane i neregistrirane poljoprivredne djelatnosti te obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u poljoprivredi.

Stočarska inspekcija

""Inspekcijski poslovi stočarske inspekcije propisani su člankom 6. Zakona, a inspekcijski poslovi stočarske inspekcije obuhvaćaju nadzor uzgoja, proizvodnje i trgovine uzgojno valjanih životinja, proizvodnje sjemena, jajnih stanica i zametaka te oplođivanja domaćih životinja, korištenja rasplodnjaka u prirodnom pripustu, zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva, stvaranja novih pasmina te proizvodnje novih sojeva i hibrida, obilježavanja uzgojno valjanih životinja, te identifikacije i obilježavanja kopitara, držanja i korištenja domaćih životinja, dobrobiti, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i korištenja domaćih životinja u gospodarske svrhe, neovlaštenog ulaženja domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište, držanja pčela i korištenja pčelinje paše, tržnih intervencija u dijelu posebnih pomoći u sektoru pčelarstva, tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim pri uvozu, uvjeta za stavljanje na tržište vezano uz klasiranje u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi, ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti, uzgajivača, uzgojnih organizacija, uzgojnih društava i ovlaštenih ustanova koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja. U nadležnosti stočarske inspekcije su i poslovi nadzora kvalitete hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, kakvoće goveđih, svinjskih, ovčjih i kozjih trupova i polovica na liniji klanja, obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području stočarstva te obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području stočarstva.

Vinarska inspekcija

Inspekcijski poslovi vinarske inspekcije propisani su odredbama članka 7., kojim je propisano da inspekcijski poslovi vinarske inspekcije obuhvaćaju nadzor tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta u sektoru vina i jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića, sortnog sastava, količine i kakvoće grožđa u nasadima vinove loze i berbe grožđa, objekata, uvjeta i sredstava za proizvodnju, preradu, doradu, njegu i punjenje, proizvodnje, kakvoće i prometa grožđa te proizvodnje, kakvoće, označivanja i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića, pravila vezanih uz trženje i proizvodnju s obzirom na oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina. U poslove vinarske inspekcije ulaze i inspekcijski poslovi vezani za provedbu pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina, propisanih podataka, odnosno propisanih evidencija i prijava, obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića, te inspekcijski poslovi vezani za obavljanje registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića.

Inspekcijski poslovi vinarske inspekcije obuhvaćaju i poslove pravilnog označivanja i prezentiranja proizvoda iz sektora vina, a u vezi s proizvodima koji su zaštićeni, proizvodnih pravila u sektoru vina, kojih se moraju pridržavati proizvođ ači vina glede korištenja grožđ a za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja, kao i metoda analize, te punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju s vinom na tržištu i u skladištima; posebnih odredbi za pojedine sektore u dijelu svih pravila i mjera vezanih uz sektor vina.

Nadzor kakvoće hrane

Inspekcijski poslovi inspekcije za kakvoću hrane propisani su odredbama članka 8.Zakona a obuhvaćaju nadzor kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu, tržišnih intervencija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te pčelarskih proizvoda, priznavanja proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području hrane te obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području hrane. Članak 9. Zakona propisuje da se Inspekcijski poslovi smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada. Kontrola tržišnih standarda propisana je odredbama Članka 10. Zakona, odnosno Inspekcije u poljoprivredi provode kontrolu tržišnih standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tako da na zahtjev stranke provjeravaju usklađenost i certificiranje u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Skrećemo pozornost čitateljima da posebnu pozornost posvete odredbama sadržanim u glavi III (Ustrojstvo, članak 11.-27.) jer je Zakon vec stupio na snagu i primjenjuje se, tako da nije moguće otklanjati odgovornost izgovorom da Zakon nije bio poznat.

Glava III. Ustrojstvo (članak 11.- 27.) sadrži odredbe kojima se pobliže normira organizacija i ustroj, zvanja inspektora, obveze godišnjeg planiranja aktivnosti, uvjeti za raspored na radon mjesto inspektora, dokazivanje statusa inspektora, najavi inspekcijskog nadzora, dužnostima nadziranih subjekata, Zapisniku o inspekcijskom nadzoru, uzimanju uzoraka i zapisniku o uzimanju uzoraka. Odredbama sadržanim u ovoj glavi propisano je i privremeno oduzimanje, izdavanje rješenja, prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom, te žalba, odnosno žalbeni postupak.

Područne jedinice

Člankom 11. propisana je da poslove poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi (teritorijalni ustroj). Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se područne jedinice: Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split.) Područne jedinice obavljaju poslove inspekcija u poljoprivredi na područjima jedinica regionalne samouprave kako slijedi: Područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, a Područna jedinica Rijeka obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Područna jedinica Split obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije. Nadalje, istim je člankom propisano da se potreban broj inspektora u područnim jedinicama temelji na broju subjekata nadzora, a određuje se posebnim propisima o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva. Odredbama članka 12. propisano je da poslove inspekcija u poljoprivredi obavljaju: poljoprivredni inspektori, stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane. Poslove inspekcijskoga nadzora obavljaju inspektori poljoprivredne inspekcije: viši poljoprivredni inspektori i poljoprivredni inspektori, stočarske inspekcije: viši stočarski inspektori i stočarski inspektori, vinarske inspekcije: viši vinarski inspektori i vinarski inspektori, a inspekcije za kakvoću hrane: viši inspektori za kakvoću hrane i inspektori za kakvoću hrane. Istim je člankom propisano da ministar može propisati određeni broj mjesta viših inspektora specijalista iz stavka 2. ovoga članka. Člankom 13. propisane su obveze ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi, pa ista obavlja sljedeće poslove: priprema i donosi Godišnji plan rada i aktivnosti inspekcija u poljoprivredi, prati i usklađuje rad inspektora u područnim jedinicama te provodi nadzor nad njihovim radom, brine se o unapređenju rada i stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, osigurava jedinstveno postupanje u obavljanju inspekcijskoga nadzora kao i jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz nadležnosti inspekcija u poljoprivredi, vodi središnji informacijski sustav inspekcija u poljoprivredi (e-Inspektor), koji predstavlja objedinjeni sustav za potporu u radu inspekcija u poljoprivredi i sustav izvješćivanja, a čija je zadaća osigurati učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka, te učinkovitom upravljanju u svim segmentima inspekcija u poljoprivredi. Odredbom stavka 2. istog članka propisano je da se sredstva za uspostavu i održavanje središnjega informacijskog sustava inspekcija u poljoprivredi (e-Inspektor), osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Članak 14. propisuje da je Ministarstvo obvezno osigurati odgovarajući broj inspektora vodeći pri tome računa o broju i rizičnosti objekata pod nadzorom, odnosno o povećanju opsega poslova iz područja inspekcijskog nadzora, osobito na području pojedinih područnih jedinica. Inspektori područnih jedinica po prethodnom ovlaštenju ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) povremeno mogu obavljati inspekcijski nadzor, odnosno službenu kontrolu u okviru svoga djelokruga izvan svoje mjesne nadležnosti.

""Tko može biti poljoprivredni inspektor ?
Stručni uvjeti, odnosno uvjeti stručne spreme nužni za raspored na radno mjesto inspektora propisani su člankom 15. kako slijedi: Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Poslove stočarskog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Poslove vinarskog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili prehrambene struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Istim je člankom nadalje propisano da poslove inspektora za kakvoću hrane može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prehrambene odnosno poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovim. Poslove višeg poljoprivrednog inspektora i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora te ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Poslove višeg stočarskog inspektora i višeg inspektora specijalista, može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora te ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Poslove višeg vinarskog inspektora i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili prehrambene struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Poslove višeg inspektora za kakvoću hrane i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prehrambene odnosno poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Članak 16. propisuje da inspektori svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti dokazuju službenom iskaznicom i znakom. Obrazac iskaznice i izgled znaka te način vođenja očevidnika o službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar pravilnikom.

Ovlasti inspektora

Skrećemo posebnu pozornost na ovlasti inspektora, koje su detaljno propisane odredbama Članka 17., kojim je propisano da u provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:
1. pregledavati poljoprivredno zemljište, sve površine na kojima se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja uključujući šume i šumsko zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata
2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora
3. zatražiti i pregledati rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz sudskog registra, obrtnicu ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG)
4. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke
5. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka
6. uzimati uzorke
7. pečatiti prostor, prostorije, opremu, uređaje i robu kojima se obavlja djelatnost, ako je to propisano posebnim propisom
8. provoditi uvid u isprave korisnika prava, odnosno drugih nadziranih subjekata
9. izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora
10. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba
11. nadzirati i ostalo propisano posebnim propisima
12. postupiti sukladno odredbama Prekršajnog zakona
13. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog djela
14. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašten poduzeti i izvršiti na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa.

Pod poslovnim i proizvodnim prostorima te objektima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije i prostori u kojima nadzirani subjekt obavlja djelatnost. Nadzirani subjekt je fizička ili pravna osoba odgovorna da osigura provedbu odredbi propisa vezanih za njegovo poslovanje. Inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalno utvrđuju činjenice i okolnosti u postupku na temelju kojih poduzimaju zakonom propisane mjere.

Inspekcijski nadzor bez najave

Nadalje, skrećemo posebnu pozornost i na odredbe vezane za najavu inspekcijskog nadzora, sadržane u članku 18. kojima je propisano da Inspektor obavlja inspekcijski nadzor bez prethodne najave, a iznimno, o početku obavljanja nadzora inspektor može obavijestiti nadziranu fizičku ili pravnu osobu, ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost nadzora. Smatramo da je potrebno posebno naglasiti da su dužnosti nadziranih subjekata propisane odredbama članka 19. kako slijedi: Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti obavljanje nadzora, te osigurati uvjete za nesmetan rad, dužan je inspektoru prilikom obavljanja nadzora dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te pružiti potrebne podatke i obavijesti. Nadalje, člankom 19. propisano je da rok iz stavka 5. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva. Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka sprečava inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora, tako da ne dopušta ulaz na nadziranu površinu ili objekt nadzora ili prijeti inspektoru, inspektor može zatražiti zaštitu djelatnika nadležne policijske uprave.

Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka koja podliježe provedbi inspekcijskog nadzora odbije da joj se utvrdi identitet, inspektor će pisano, a u žurnim slučajevima i na usmeni zahtjev od nadležne policijske uprave zatražiti pomoć pri utvrđivanju njezina identiteta. Ako je nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u nazočnosti člana OPG-a, odnosno djelatnika kojeg je zatekao na radu u obrtu ili pravnoj osobi. Očevidom bez nazočnosti nadziranog subjekta može se na zapisnik utvrditi činjenično stanje, a o utvr đenim činjenicama u slučaju utvrđ enih nepravilnosti zatražit ce se očitovanje nadziranog subjekta. Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omoguciti uzimanje uzoraka, dužan je na zahtjev inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji mu inspektor odredi, ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe nadzora.

Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti pečaćenje prostora, prostorija, opreme, uređaja i robe kojima se obavlja djelatnost.

Zapisnik

Odredbama članka 20. propisan je sadržaj, te način izradeZapisnika o inspekcijskom nadzoru, odnosno Inspektor inspekcija u poljoprivredi o provedbi inspekcijskog nadzora sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom obavljanja nadzora. Nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru može staviti svoje primjedbe na sastavljeni zapisnik i zatim isti potpisuje. Ako nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru odbije potpisati zapisnik, inspektor će u zapisniku navesti razlog odbijanja potpisivanja zapisnika. Jedan primjerak zapisnika uručuje se nadziranom subjektu ili osobi iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru.

Uzimanje uzoraka

""Postupak uzimanja uzoraka i zapisnik o uzimanju uzoraka propisan je odredbama članka 21.Zakona, na način da ukoliko se utvrdi tijekom provo đenja inspekcijskog nadzora da je potrebno uzeti uzorak radi analize, inspektor je obvezan uzeti uzorak i dostaviti ga na analizu u ovlašteni službeni laboratorij.

Prilikom uzimanja uzorka inspektor i

Prethodni članakPunjena pureća prsa u umaku od gljiva
Sljedeći članakKadaif s pistacijem
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.