U petak, 17. rujna 2021. godine objavljen je novi Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u dugoročni zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske do 10 godina. Trajati će do 17. listopada 2021. godine. Od prvog poziva u listopadu 2019. do danas je putem 9 javnih poziva na raspolaganje stavljeno preko 70.000 ha. Potpisani su ugovori za 40.000 ha,  pri čemu se novim, devetim natječajem u posljednje dvije godine, na raspolaganje za dugoročni zakup stavlja dodatnih 12.000 ha.

Ministarstvo poljoprivrede izmijenilo je Pravilnik o uređivanju šuma kako bi se izvanrednim revizijama programa gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH omogućilo pašarenje i na onim površinama šumskog zemljišta na kojima je to prije njegova donošenja bilo zabranjeno, pri čemu Hrvatske šume d.o.o. koje gospodare navedenim zemljištem izrađuju predmetne revizije, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dodatno, s Hrvatskim šumama dogovoreno je ubrzanje postupaka odobravanja s predviđenim natječajima za zakup u svrhu pašarenja za više desetaka tisuća hektara zemljišta.

U izradi je sveobuhvatna analiza potencijala pašnjačkih površina te program i posebne mjere za razvoj pašnjačkog stočarstva na krškom području. Ono će se prezentirati do kraja 2021. godine, a primjenivati će se u 2022. godini.

 Svi detalji Javnog poziva nalaze se na poveznici.