U NN 19/2021, od 24.02.2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1 „Inovacije“Predmet potpore su aktivnosti koje se provode s ciljem uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište pro­iz­voda ribarstva.

Korisnik potpore može biti:

a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama

c) zajednički korisnik

d) znanstveno tijelo.

Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem:.

a) razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

b) razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Nove metode i tehnike iz  točke a) ovoga podrazumijevaju metode i tehnike koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Nova oprema iz točke b) podrazumijeva opremu koju korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova.

Nova oprema ne podrazumijeva standardnu opremu za ribarsko plovilo, neovisno da li je korisnik istu primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova ili nije.

Novi proizvodi iz točke c) podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Novi sustavi iz  1. točke d) podrazumijevaju sustave koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno unaprjeđenih i poboljšanih metoda i tehnika, opreme, proizvoda i sustava moraju imati utjecaj na sektor ribolova, a što potvrđuje znanstveno tijelo.

Kategorije i izračun prihvatljivih troškova iz stavka definirani su u Pravilima i uputama za izračun troškova u okviru mjere I.1. »Inovacije« koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva – https://euribarstvo.hr

Mjera I.1 “Inovacije”

Prethodni članakZapočelo podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2021. godinu
Sljedeći članakGospodarenje gnojovkom na obiteljskim gospodarstvima
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.