Navedenim tekstom dajemo prikaz uvjeta za provedbu mjera 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine temeljem objavljenih natječaja koje će se realizirati početkom 2020. godine.

I. Uvod

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR RH) u vrijednosti od oko 2.4 milijarde EUR-a obuhvaćene su mjere namijenjene razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda i razvoju poljoprivrede, te povećanju konkurentnosti.

Prihvatljiva ulaganja unutar pojedinih mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine sufinanciraju se većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), dok se ostatak sufinancira sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

II. Pravna osnova za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Mjere iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine provode se sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18.), odnosno Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine (Narodne novine, broj 92/14.).

III. Mjera 4.1.1. – “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)” – predviđeno 60.000.000,00 HRK

Predmet Natječaja sastoji se u dodjeli potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo, dok je sama svrha natječaja u podizanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

 class=

Nakon objave natječaja dana 2. prosinca 2019. godine određen je rok za podnošenja zahtjeva za potporu koji je od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika i to najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija.

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK od čega:

– 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)

– 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

Intenzitet potpore iznosi do 50 %  od ukupno prihvatljivih troškova gdje Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Međutim, najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 100.000 EUR za korisnike početnike
b) do 200.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
c) do 500.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova

Prihvatljivima se smatraju troškovi:

 • nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine. 
 • građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva 
 • poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju 
 • ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje, rekonstrukcija, opremanje) 
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1.siječnja 2014.g. 
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17-Uredbe (EUR) BR. 1305/2013.
 • opći troškovi (priprema poslovnog plana, priprema dokumentacije, projektno-tehnička dokumentacija, geodetskih podloga, elaborata i troška nadzora). Prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Također, prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja,  potrebno je provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi.

IV Mjera 4.1.2. – “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” – predviđeno 50.000.000,00 HRK

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, dok je svrha natječaja u smanjenju štetnog utjecaja stajskog gnojiva za okoliš te povećanju plodnosti tla putem investicija u pravilno zbrinjavanje, rukovanje i skladištenje stajskog gnojiva u vidu  izgradnje/rekonstrukcije/opremanja skladišnih objekata za stajski gnoj i/ili poboljšanjem učinkovitosti korištenja gnojiva.

Navedeni natječaj je otvoren od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika-2-4-1024x633.jpg

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova, time da visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike).

Prihvatljivi troškovi:

 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe (građevinski, obrtnički, instalaterski radovi, uređenje okoliša i pristupnih puteva)
 • poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe
 • opći troškovi ( troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • nematerijalni troškovi (kupnja i razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova)

V. Mjera 4.1.3. -“Korištenje obnovljivih izvora energije”– predviđeno 100.000.000,00 HRK

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“, dok se njegova svrha sastoji u povećanju učinkovitog korištenja energije odnosno većem korištenju obnovljivih izvora investicijama u izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za vlastite potrebe.

Predmetni natječaj otvoren je počevši od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju (30. listopada 2019.), osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika-3.-2-1024x681.jpg

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi  50- 90% od ukupno prihvatljivih troškova i to do 50 % (Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela). Međutim, intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:


a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima) i ekološkom poljoprivredom

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta. 

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekta, opremanje)
 • postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija postrojenja/ prostora, opremanje) 
 • objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe (građenje/rekonstrukcija objekta, opremanje)
 • strojevi za transport i primjene supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe  (specijalne prikolice, prikolice/cisterne, rasipač, aplikator, ostali nespomenuti strojevi za transport za primjenu supstrata za organsku gnojidbu)
 • opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana i pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem). 
Prethodni članakPredsjednik Vlade RH Andrej Plenković otvorio je u ime zemlje partner najveći međunarodni poljoprivredni sajam Zeleni tjedan u Berlinu
Sljedeći članakBanane u srcu
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.