Klimatske promjene su iznimno kompleksan fenomen s puno nepoznanica i varijabli i kao takvom mu treba i pristupiti. Scenariji ili projekcije klimatskih promjena u budućnosti i njihov daljnji utjecaj na naš planet uglavnom ukazuju na povećanje prosječne temperature zraka i intenzivniju degradaciju okoliša.

Strategije djelovanja potrebno je prilagoditi i usmjeriti prema različitim scenarijima klimatskih promjena koje se trebaju odvijati i provoditi istovremeno na tri osnovne razine: stagnacija daljnje degradacije okoliša (prvenstveno atmosfere), ublažavanje uzroka klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene. Primjenom različitih strategija omogućuje se sustavima proizvodnje hrane stabilnost (sigurnost), efikasnost (u smislu korištenja resursa) i prilagodljivost (pravovremeni i odgovarajući odgovor na iznenadne promjene sustava).

Postoji više različitih strategija prilagodbe poljoprivredne biljne proizvodnje na klimatske promjene, a kao najznačajnije valja istaknuti sljedeće koncepte:

 • Klimatski pametna poljoprivreda
 • Održivo gospodarenje zemljištem
 • Konzervacijska poljoprivreda.

Klimatski pametna poljoprivreda (Climate Smart Agriculture – CSA) temelji se na tri osnovne postavke, odnosno integrira tri dimenzije održivog razvoja (ekonomski, socijalni i okolišni):

 • održiva intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje i dobiti
 • prilagodba i jačanje otpornosti agroekosustava na klimatske promjene
 • smanjenje i/ili uklanjanje plinova staklenika.

Održivo gospodarenje zemljištem (Sustainable Land Management – SLM) temelji se na ispunjavanju sljedećih uvjeta:

 • proizvodnost
 • sigurnost
 • zaštita
 • ekonomičnost
 • socijalna prihvatljivost
 • trajnost.

Konzervacijska poljoprivreda (Conservation Agriculture – CA) se temelji na tri osnovna postulata kreirana prema principima održivost:

 • trajna pokrivenost tla
 • minimalno narušavanje tla obradom
 • rotacija usjeva (plodored).

Za ove je koncepte značajna njihova prostorna, vremenska i tehnološka neovisnost, ali istovremeno u nekim slučajevima mogu biti međusobno visoko komplementarni. To znači da su uz određene nužne prilagodbe na specifičnosti agroekološkog uzgojnog područja, primjenjivi na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Uzimajući u obzir temeljne postavke poljoprivrede (npr., proizvodnost, održivost, dostatnost), zatim njene posebnosti (agroekološke i agrotehničke) u okviru prilagodbe na klimatske promjene, kao i mogućnosti odabira i primjenjivosti različitih strategija, postoji više različitih mjera i postupaka kojima se može doprinijeti ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama. Dvije su osnovne grupe izravnih i neizravnih mjera i postupaka koje se primjenjuju u prilagodbi poljoprivrede na klimatske promjene.

Prva grupa mjera prilagodbe temelji se na genskoj i oplemenjivačkoj osnovi, a uključuje:

 • razvoj genskog potencijala
 • introdukcija stranih kultivara
 • kreiranje kultivara otpornijih na razne stresore.

Najznačajniji izvori stresa vezani uz klimatske promjene jesu visoka temperatura i suša, a oni služe kao prekursori za biotske i abiotske stresore za koje je potrebno razviti gensku otpornost. Glavni biotski izvori stresa su: bolesti, štetočine, korovi, kukci, nematode, gljive, bakterije, virusi, a glavni abiotski: visoka i niska temperatura, višak ili manjak vode, insolacija, vjetar.

Druga grupa mjera prilagodbe biljne proizvodnje na klimatski uvjetovane promjene temelji se na provedbi redovitih agrotehničkih mjera i postupaka u biljnoj proizvodnji na održiv način. Neki od najznačajnijih su:

 • konzervacijska obrada tla
 • održavanje poticanja biogenosti tla i (agro)bioraznolikosti
 • agrošumarstvo
 • smanjenje erozije (vodom, vjetrom, obradom tla)
 • plodoredi, združeni usjevi (konsocijacija), međuusjevi
 • pravilno gospodarenje vodom (navodnjavanje i protupoplavne mjere)
 • pravilno gospodarenje humusom (i organskom tvari tla)
 • sekvestracija ugljika (podizanje razine organske tvari)
 • smanjenje emisije CO2 (manipulacija biljnim ostatcima)
 • praćenje vremenskih i klimatskih prognostičkih modela
 • prognoziranje uroda
 • uzgoj otpornijih usjeva
 • introdukcija stranih kultivara
 • razvoj i primjena održivih tehnologija.

Prethodno navedene mjere i postupci u obje grupe mjera prilagodbe predstavljaju okvir prema kojemu bi se trebalo postupati s ciljem ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Sustav mjera uspješno će funkcionirati samo uz uvjet značajne i istinske preorijentacije poljoprivredne proizvodnje od razine kreiranja legislative, preko proizvodnih i preradbenih ciklusa, do krajnje potrošnje.

Napomena: dijelovi ovog članka preuzeti su iz Sveučilišnog udžbenika: “Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje”, autora Irena Jug, Danijel Jug, Bojana Brozović, Vesna Vukadinović, Boris Đurđević. Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), godina izdanja 2022.

PROČITAJTE VIŠE ČLANAKA:

Prilagodba klimatskim promjenama u poljoprivrednoj proizvodnji

Utjecaj svjetlosti na biljnu proizvodnju

Utjecaj topline na biljnu proizvodnju

Utjecaj vode na biljnu proizvodnju

Utjecaj zraka na biljnu proizodnju

Djelovanje vjetra na biljnu proizvodnju

Klimatske promjene i poljoprivreda

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje