Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi. Izmjene i dopune zakona su objavljene u Narodnim novinama, broj 52/20, te se primjenjuju od 15. svibnja 2021. godine.

Zakon o poljoprivredi koji je objavljen u Narodnim novinama broj 118/18. stupio je na snagu 1. siječnja 2019. g. Njegove izmjene i dopune u području pravila o povratu sredstava, poravnanju sredstava te plaćanju duga na rate i odgode povrata duga objavljene u Narodnim novinama broj 42/20. Stupile su na snagu 8. travnja 2020. g.

U Narodnim novinama broj 127/20. objavljena odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. godine. Istom se ukidaju odredbe članka 15. stavka 4. i članka 67. stavka 2. važećeg Zakona o poljoprivredi s danom 1. ožujka 2021. godine, a radi omogućavanja osiguranja učinkovite sudske zaštite prava korisnika mjera poljoprivredne politike.

Naime, nakon provedene analize važećeg normativnog okvira osim obveze usklađivanja Zakona o poljoprivredi s pravnom stečevinom Europske unije bilo je potrebno osigurati zakonske pretpostavke za provedbu prethodno navedene odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Sve to kako bi se korisnicima mjera poljoprivredne politike osigurala učinkovita i predvidiva sudska zaštita prava u upravno-sudskom nazoru.

Također je u sklopu konačnog prijedloga Zakona izmjena i dopuna važećeg Zakona o poljoprivredi utvrđena potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području pravila. Ona se odnose na stavljanje na tržište i proizvođačke organizacije, sustav kvalitete i zaštitu naziva za poljoprivredne i prehrambene proizvode, ekološku proizvodnju, baze podataka i sustav informacija u poljoprivredi, objavu pojedinih podataka iz Upisnika poljoprivrednika i elektroničku poljoprivrednu iskaznicu.

Koje nam promjene donosi?


Navedenim zakonom propisan je pravni temelj za donošenje strategije poljoprivrede kao akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja. Strategija poljoprivrede obuhvaća područje poljoprivrede i ruralnog razvoja, strategiju biogospodarstva te ostale akte strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurava se provedba odluke Ustavnog suda RH broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. Njome se ukida članak 15. stavak 4. te članak 67. stavak 2. važećeg Zakona s danom 1. ožujka 2021. g. Navedenom odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske zaključuje da u postupcima provedbe mjera poljoprivredne politike oko pitanja dopuštenosti pokretanja upravnog spora ili nekog drugog oblika sudske zaštite protiv pojedinačnih akata koje donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju postoji sustavan problem kako na zakonodavnoj razini, tako i na razini sudske prakse pred upravnim/redovnim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Stoga je korisnicima mjera poljoprivredne politike protiv odluka Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede omogućeno je podnošenje pravnog lijeka u upravnom postupku. Također i podnošenje tužbe nadležnom upravnom sudu protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi.

izmjene i dopune zakona o poljoprivredi

Sprječavanje nastajanja otpada od hrane

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi prenose se mjerodavne odredbe Direktive (EU) br. 2018/851 u području sprječavanja nastajanja otpada od hrane u nacionalno zakonodavstvo. Prekluzivni rok za prijenos navedene Direktive u nacionalni pravni sustav istekao je 5. srpnja 2020. godine. Republika Hrvatska zaprimila je Pismo službene obavijesti, povreda br. 2020/0436 zbog neobavještavanja Europske komisije o prijenosu navedene Direktive u nacionalno zakonodavstvo.


Naime, uspostavljena je pravna osnova radi donošenja Programa potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, i to s ciljem poticanja istraživačkog rada i inovativnih rješenja koja doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Također, u cilju unapređenja sustava doniranja hrane, uspostavljena je pravna osnova radi donošenja Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane.

Primjena pravila o alkoholnim pićima


U području pravila o alkoholnim pićima osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2019/787 koja donosi nova pravila koja nisu bila uređena dosadašnjom Uredbom (EZ) br. 110/2008, a posebno u dijelu priznavanja novih oznaka za alkoholna pića. Stoga je bilo nužno regulirati postupak priznavanja novih oznaka koje mora propisati država članica s obzirom na uvođenje privremene prijelazne nacionalne zaštite novih oznaka za alkoholna pića. Naime, u odnosu na postojeće stanje pravila o jakim alkoholnim pićima sukladno Zakonu o poljoprivredi i Uredbe (EU) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89., nova Uredba (EU) br. 2019/787 ne donosi bitne novine u dijelu zahtjeva za proizvodnju pojedinih kategorija jakih alkoholnih pića.

Stoga se puno značajnije novosti javljaju u dijelu kojim se uređuje sustav označavanja i prezentiranja na način da se isti ujednačava s općim pravilima o označavanju i prezentiranju hrane uređenim Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Prirodne izvorske vode


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi izmijenjen je naziv pod kojim se prirodne izvorske vode stavljaju na tržište. Tako sada imamo pojam „izvorska voda” u svrhu terminološkog usklađivanja s odredbama Direktive 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda.

Sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla

U sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla uvode se promjene na način da se dio aktivnosti delegira zemljama članicama. Također, uvodi se prethodni nacionalni postupak. U njemu sve aktivnosti provodi država članica te donosi odluku o privremenoj nacionalnoj zaštiti. Time će proizvođači steći pravo proizvodnje novog zaštićenog proizvoda puno ranije nego je to do sada bio slučaj. Nadalje se zahtjev za priznavanje prosljeđuje Europskoj komisiji na konačno priznavanje. Međutim, veći dio izmjena i dopuna Specifikacije zaštićenih oznaka provodi se na razini država članica. Samo manji dio ključnih elemenata specifikacije izmjenjuje se i dopunjuje na razini Europske komisije. Time se doprinosi ubrzanju tijeka postupka zaštite oznaka jakih alkoholnih pića.


Donošenje privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uspostavljena je pravna osnova radi donošenja privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela u slučaju ponovnog ovlašćivanja, ako je postupak obnavljanja akreditacije delegiranog tijela u tijeku. Na ovaj se način osigurava kontinuitet rada kontrolnog tijela. On posredno osigurava i funkcioniranje sustava kontrole oznaka kvalitete. Nadalje, propisuje se pravni temelj za provedbu nadzora nad radom delegiranih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.


Posebni program potpora na nacionalnoj razini radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Navedenim zakonom propisana je pravna osnova radi donošenja posebnog programa potpora na nacionalnoj razini radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture.


Dostava podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda


Kod postupka dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda utvrđuje se i nadležnost Ministarstva poljoprivrede. Hrvatska poljoprivredna agencija prestala je s radom 1. siječnja 2019. g., te je sada dio unutarnjeg ustrojstva Ministarstva poljoprivrede.

Nakon dostave podataka resornom ministarstvu, predložena je i dnevna razmjena istih s Agencijom za plaćanja obzirom da ona nema razvijen mehanizam zaprimanja podataka od otkupljivača izvan Republike Hrvatske.

e iskaznica izmjene i dopune

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI)


Navedenim zakonom uređuje se elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) radi stvaranja uvjeta za njezinu širu primjenu. Također i radi omogućavanja digitalizacije poslovnih procesa i punopravnog elektronskog podnošenja zahtjeva za potpore za sve korisnike mjera ruralnog razvoja, kao i elektroničkog korištenja drugih usluga za poljoprivrednike.


Normativnim intervencijama putem uređenja elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) i Poljoprivredno izvještajnog upravljačkog sustava (PIUS) te detaljnijeg definiranja postupaka razmjene podataka iz svih baza podataka, registara, upisnika i evidencija u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja stvaraju se pretpostavke za učinkovitu implementaciju informacijskog sustava poljoprivrede. Također, radi osiguranja veće transparentnosti i javnog uvida u odgovarajuće podatke, osigurava se javni karakter Upisnika poljoprivrednika kao središnje baze poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.


Podnošenje pravnog lijeka protiv rješenja poljoprivredne inspekcije


Navedenim zakonom osigurana je mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv rješenja poljoprivredne inspekcije što je propušteno učiniti odredbom članka 166. dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi. S time da je nužno i odgovarajuće usklađenje odredbi Zakona vezano za djelokrug rada i područje nadzora nadležnih inspekcija u području poljoprivrede, stočarstva, jakih alkoholnih pića, kvalitete hrane i doniranja hrane s odredbama Zakona o državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18).

Prijelazne i završne odredbe


Navedenim odredbama dana je ovlast Ministarstvu poljoprivreda da donese odgovarajuće Pravilnike. Točnije Posebne programe potpora i to u roku od 1 godine od stupanja ovog Zakona na snagu tj. do 15. svibnja 2022. g.. S time da će se svi postupci koji su započeti po odredbama dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi dovršiti po odredbama istog.


S obzirom da je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. godine tek 1. ožujka 2021. godine ukinuo sporne odredbe dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi koji je stupio na snagu tek 15. svibnja 2021. godine, unatoč namjeri Ustavnog suda da ne dođe do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, ipak je ista nastala u navedenom razdoblju od ožujka do svibnja 2021. godine.


Stoga se nadamo da se ovakve i slične situacije neće više događati, a kako bi se izbjegla šteta prvenstveno za potencijalne korisnike bespovratnih potpora iz mjera poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Njima je u periodu od 1. ožujka do zaključno 14. svibnja 2021. godine bila onemogućena odgovarajuća sudska zaštita njihovih prava u upravno-sudskom nadzoru.

izmjene i dopune zakona o poljoprivredi

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakRast vrijednosti izvoza proizvoda ribarstva za 31%
Sljedeći članakIđirot – okrepljuje i snaži organizam
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.