Što mi je potrebno za prodaju neprehrambenih proizvoda s vlastitog OPG-a na privatnom zemljištu koje nije u mom vlasništvu, a na kojem je već postavljen štand koji posjeduje rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih, općim sanitarnim i zdravstvenim uvjetima?

ODGOVOR

Odredbe članka 27. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) propisuju uvjete i načine prodaje na OPG-u .Prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda možete obavljati na sljedeće načine:  

– prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko  

– izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte)  

– izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično. 

OPG se prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u obvezi pridržavati uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini (NN, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.) te drugim posebnim propisima, među ostalim, i propisima iz područja komunalnog reda u sferi reguliranja uvjeta mjesta za prodaju. U skladu s člankom 5. Zakona o trgovini nositelj i/ili član OPG-a upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik OPG-ova u skladu s posebnim propisima može obavljati djelatnost trgovine kad svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. i 10. ovoga Zakona, kao i na tržnicama na veliko.  

U skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona o trgovini za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni: minimalni tehnički uvjeti, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine, odnosno opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi. Minimalne tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima, uvjete koji se odnose na vanjske površine prodajnog objekta i uvjete za prodaju robe izvan prodavaonica propisuje Pravilnik (NN, br. 66/09., 108/09., 8/10. i 108/14.).

U skladu s člankom 40. Pravilnika potrebno je prije početka rada podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, i to mjesno nadležnoj županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba koje je nadležno za poslove gospodarstva, prema mjestu gdje se nalazi prodajni objekt. Ako se prodaja obavlja na mjestima koja imaju pristup s javno-prometne površine, dodatno napominjemo da se ista može obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje u skladu sa Zakonom o trgovini. Zakon o trgovini je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, stoga vas za detaljnije informacije upućujemo na kontakte: 01/6106-111 i 6106-304 ili  javnost@mingor.hr.

Iz činjenica i okolnosti koje navodite upitu zaključujemo da proizvodite neprehrambene proizvode na OPG-u, stoga napominjemo da je za takvu vrstu proizvodnje sukladno Zakonu o OPG-u potrebno registrirati dopunsku djelatnost iz oznake 2  (proizvodnja neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u) Priloga 6. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 80/23.) uz ispunjavanje posebnih uvjeta koji su utvrđeni propisima kojima se uređuje ta djelatnost. Koristimo priliku informirati vas o tome da je nositelj OPG-a obvezan voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u, koju popunjava putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini. O ovome se možete detaljnije informirati na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.