Elementi u tragovima (silicij, jod, kobalt, titan) su posebna grupa preparata koji imaju biostimulativni učinak na biljke. U poljoprivrednoj proizvodnji najčešće se koriste preparati na bazi silicija (Si), dok je primjena drugih elemenata vrlo rijetka, i uglavnom se svodi na primjenu u znanstvenim istraživanjima.

Preparati na bazi silicija primjenjuju se u poljoprivrednim kulturama s ciljem poticanja otpornosti na abiotičke stresove, bolesti i patogene, no upotreba ovog elementa kao biostimulaotra u poljoprivredi može se dodatno proširiti. Ublažava stres od viška soli, suše i hranjivih tvari, kao i stres povezan s klimatskim uvjetima, smanjuje toksičnost teških metala i tako može odgoditi procese fiziološkog starenja biljaka. Međutim, mehanizmi koji čine osnovu djelovanja silicija u ublažavanju abiotičkih stresova i dalje su slabo objašnjeni. Iako se često spominje fungicidni učinak silicija (Si) na brojne patogene gljivice, ne postoji direktan fungicidni učinak.

Osnovni mehanizam djelovanja sastoji se u tome da molekule koje sadrže silicij, na sebe privlače vlagu, i time značajno reduciraju vlagu na površini lista i plodova poljoprivrednih kultura. Na taj način smanjuje se mogućnost razvoja gljivičnih infekcija, pogotovo botritisa. Druga važna funkcija je povećanje mehaničke čvrstoće stanične stijenke, i time sprječava prodor hifa patogenih gljiva u biljno tkivo odnosno razvoj infekcija. Ključni mehanizmi koji uključuje djelovanje slilicija (Si) u ublažavanju abiotskog stresa u višim biljkama uključuju:

(1) taloženje silicijevog dioksida unutar biljnih tkiva koje daje mehaničku čvrstoću i uspravnost listova i modulira mobilnost hranjivih tvari i vode unutar biljaka,

(2) stimulaciju antioksidansa sustavi u biljkama,

(3) kompleksiranje ili koprecipitacija toksičnih metala sa silicijem (Si) u biljnim tkivima i u tlu,

(4) modulacija ekspresije gena i signalizacija putem fitohormona.

Zbog svega navedenog primjena preparata na bazi silicija dobiva sve više mjesta u poljoprivrednoj proizvodnji te je sve veća ponuda preparata na tržištu.

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Kompleksni biostimulatori