Od 2022. g. na razini EU važeći je novi zakonodavni okvir o gnojidbenim proizvodima (EZ uredba 2019/1009) , unutar kojeg su definirana pravila za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prema navedenoj Uredbi, biostimulatori su gnojidbeni proizvod EU-a čija je funkcija pospješivanje procesa ishrane biljaka neovisno o udjelu hraniva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke ili rizosfere biljke:


(a) učinkovitosti iskorištavanja hraniva,
(b) otpornosti na abiotički stres,
(c) kvalitativnih svojstava, ili
(d) dostupnosti hraniva zarobljenih u tlu ili rizosferi

Ista Uredba biostimulatore dijeli na mikrobne i nemikrobne biostimulatore te je definirana i maksimalna količina teških metala te patogenih organizama.

Važno je istaknuti, da iako biostimulatori povećavaju učinkovitost gnojidbe, oni nisu gnojiva i ne mogu zamijeniti ulogu gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prema podrijetlu osnovne sirovine iz kojih se proizvodi biostimulatore, kako navode Halpern i sur. (2015.) biostimulatori se mogu podijeliti u sljedeće grupe proizvoda:

  • Biostimulatori na bazi aminokiselina
  • Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi (Ascophyllum nodosum, i dr.) i ekstrakti mikroalgi
  • Biostimulatori na bazi HUMINSKIH EKSTRAKATA (huminske i fulvo kiseline)
  • MIKROBIOLOŠKI PROIZVODI (metaboliti gljiva, bakterija i ostalih mikroorganizama) NAPOMENA: ova grupa biostimulatora je vrlo kompleksna te će se obraditi u posebnom prilogu ili članku
  • ELEMENTI U TRAGOVIMA (silicij, jod, selen i drugi rijetki elementi)
  • VITAMINI B i D grupe
  • Fosfiti * – *Na temelju važeće zakonodavne regulative za područje Europske unije, proizvodi na bazi fosfita više se ne mogu označavati kao gnojidbeni proizvodi, već se razvrstavaju u zaštitna sredstva, te se neće detaljnije obrađivati u prilogu. Na području izvan EU (Sjeverna i Južna Amerika, Azija i Afrika) fosfiti se i dalje razvrstavaju u grupu gnojiva te njihova upotreba nema zakonskih ograničenja.
Vidljiv bolji razvoj korijena kod primjene biostimulatora i bez primjene

U poljoprivrednoj proizvodnji su najčešće u primjeni biostimulatori na bazi aminokiselina i ekstrakta morskih algi te preparati na bazi huminskih kiselina. Iako biostimulatori na bazi aminokiselina predstavljaju cjenovno najprihvatljivije rješenje, u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji ima mjesta i za primjenu ostalih oblika biostimulatora.

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori

Kompleksni biostimulatori