Biostimulatori su spojevi (tvari) različitog podrijetla i različitog kemijskog sastava koje imaju biostimulativni učinak na biljku. Primjenom biostimulatora (aminokiseline, ekstrakti morskih algi, huminske kiseline, fosfiti i dr.) smanjuje se učinak stresnih uvjeta na biljku te se pozitivno utječe na otpornost biljke na abiotske i biotske čimbenike stresa i time povećava kvaliteta i visina prinosa.

Zašto treba koristiti biostimulatore?

Velika potražnja za biostimulatorima uvjetovana je tehnološkim razvojem poljoprivredne proizvodnje. Isto tako i sve jače izraženim stresnim uvjetima tijekom proizvodnje.

Stres uvjetovan niskom ili visokom temperaturom kao i nedostatkom vode glavni su čimbenici smanjenja visine i kvalitete prinosa poljoprivrednih kultura.

Vrijeme primjene biostimulatora

Za potpuni učinak protiv stresa preporuča se preventivna primjena biostimulatora (Cohen i Gisi, 1994.). Međutim, kako se pojedine stresne situacije ne mogu predvidjeti, biostimulatori pokazuju i vrlo dobar kurativni učinak protiv posljedica stresa (primjena nakon stresnih uvjeta).

Tablica 1. Oblici stresa za poljoprivredne kulture (Colla i Rouphael, 2019.)


Najčešći stresni uvjeti koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji su nedostatak vode (suša) i pojava niskih (mraz, led) i visokih temperatura. Poljoprivredni proizvođači bi morali voditi računa i o ostalim oblicima stresa. Oni također mogu značajno smanjiti visinu i kvalitetu prinosa poljoprivrednih kultura.

Pročitajte više:

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori

Kompleksni biostimulatori